'Leven als volwaardig mens'

Wolter Floris & ArTessa

initiatiefnemers, sprekers en ontdekkingsreizigers van het leven

 

welkom

 

Een volwaardig mens zijn

 

zo binnen, zo buiten

leven vanuit eigen creatiekracht

voorbij de manipulatie en beïnvloeding van buitenaf

zo van binnen, zo van 'zelf'

zo 'van-zelf', zo binnen, zo buiten

 

ArTessa (Tessa Marcella) en Wolter Floris delen op interactieve wijze graag hun belevingen over de kracht van MENS ZIJN. Onderwerpen van interesse zijn: zijnskracht, hartsbewustzijn en het belang van bewust-zijn en leven in harmonie met de natuur, soevereiniteit, observatie, verbinding en gelijkwaardige communicatie, archontische beïnvloeding, mindcontrol, matrix, straling, geld, religie/new age, geboorte, opvoeding, scholing, buitenaards?contact, dromen/droom-manipulatie, het gevaar van de artificiële wereld en meer.

"Vanaf jongs af aan hebben wij het gevoel dat er meer is dan de werkelijkheid die wij nu ervaren. Wij voelen de behoefte om datgene dat wij van binnen als vanzelf ervaren graag willen manifesteren in deze realiteit".

"Verder vinden wij het leuk om onze visie en ervaringen te delen. Wees welkom om contact met ons op te nemen. Ook spreken wij over deze onderwerpen, dus als jij ons als sprekers wilt dan weet je ons te vinden".

 

Wolter Floris & Tessa Marcella (Artessa)


over ons

Wolter Floris

Wolter Floris (1980) is een natuurliefhebber en is breed geïnteresseerd in de werkgebieden: duurzaamheid, innovatie, gezondheid, (schone) energie, landbouw (permanente voedselnatuur), voeding en leef/woonomgeving. De kennis van zijn studie Msc. Land and Watermanagement, interesses, werkervaring op het gebied van milieutechnisch bodemonderzoek en zijn visie over hoe een volwaardig leven gecreëerd kan worden, maakt een goede combinatie die hij toepast. Hij vindt het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een bewustere duurzamere leefomgeving.

Van jongs af aan is hij graag bezig met klussen, verbouwen, houtbewerking, electra etc. Hij heeft daardoor aardig wat technisch inzicht opgedaan, die hij nu gebruikt bij het verdiepen in en uitzoeken van natuurlijke bouwmaterialen en technieken. Verder is hij actief bezig geweest met de beleidsmatige onderbouwing en contacten met de overheid wat betreft het eigen initiatief, als zowel het vergelijkbare initiatief in de Achterhoek. Daarnaast heeft hij diverse juridische procedures over Mensenrechten geïnitieerd, als ook ondersteund in samenwerking met de Soevereine Mens beweging.

IMG00411

IMG3224

ArTessa

Tessa (1977) is een kunstenares (o.a. tekeningen/ schilderijen/ webdesign), zij is creatief mens en zij houdt veel van de natuur.

Na een half jaar aan kunstacademie gestudeerd te hebben, heeft zij de voorkeur gegeven aan een verdere autodidacte ontwikkeling van haar teken- en schildertalent.

 

Tessa heeft van jongs af aan al een grote interesse in bewust 'zijn' en heeft zich hier op vele vlakken in verdiept. Door haar intuïtieve gevoeligheid, haar eigen ervaringen en haar onophoudelijke interesse in de menselijke psyche heeft zij in haar leven veel inzicht opgedaan in onbewuste en bewuste communicatie. In het verleden heeft zij o.a. een opleiding tot eclectisch en integratief hypnotherapeut gevolgd en diverse cursussen op het gebied van bewustzijn.

 

Tessa heeft van jongs af aan al een duidelijke beleving in wat het belang is van de natuur voor de mens met betrekking tot de mgoelijkheid tot een waarlijk volwaardig leven waarin de mens volledig tot bloei kan komen. Hoe de mens in harmonie met zichzelf kan komen door de liefde voor de natuur via vanzelfsprekend contact met plant en dier. Tijdens wandelingen neemt zij graag mensen mee in een ruimere bewustere beleving van de natuur op intuitievere wijze waardoor deze eenheid met de natuur voelbaar is.

 

Op haar website kan je een kleine indruk krijgen van haar eigen teken en schilderwerk. Zij werkt ook in opdracht. Voor meer informatie:

zie ook: www.artessa.nl

IMG2652

IMG1

Schermafbeelding20170130om115954

Schermafbeelding20170202om130440


onze weg

 

Onze weg

Begin 2008 hebben wij als eerste gezamelijke stap een 'opknaphuis' gekocht. Het huis hebben wij zelf grondig van boven tot onder verbouwd en gerenoveerd. Het opvallende was dat wij met de tuin waren begonnen in plaats van met het huis. Na de opgendane ervaringen tijdens de verbouwing en in het leven daarna, zijn wij actief bezig met de volgende stap: de realisatie van onze wens om natuurlijk te leven; een thuis van natuurlijke materialen en een op het land-gebaseerd leven in harmonie met de natuur. Het verlangen om in harmonie met de natuur te leven is in ons hartstochtelijk aanwezig en is alleen maar groter geworden. Op onze huidige woonlocatie vinden wij geen echte mogelijkheid tot deze levenswijze.

 

Wij willen graag deze leefwijze realiseren en op deze wijze bijdragen aan het beschermen en het herstellen van de ecosystemen en de biodiversiteit aan flora en fauna. Wij ervaren dat er een noodzaak is om deze leefwijze in de wereld te brengen, omdat naar onze mening de wereld de laatste tijd in een steeds sneller tempo afstevend op een steeds meer kunstmatiger bestaan. En dat de mensheid steeds meer in de ban dreigt te raken van de artificiële wereld, van kunstmatige speeltjes en werkelijkheden en daardoor terecht komt in een overleefmodus. Hierdoor dreigen we als mens steeds meer onze onze natuurlijke oorspronkelijkheid, onze eigen unieke, creatieve en ‘goddelijke’ vermogens, zoals intuïtie, gedachtekracht en telepatie, te vergeten.

 

Na de verbouwing hebben wij ons onder andere verdiept in de Soevereine Mens beweging omdat wij inzicht wilden krijgen in het rechtssysteem. Rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid is voor ons als vanzelfsprekend. Wij hebben vanuit dat gevoel, in samenwerking met de Soevereine Mens, een aantal rechtszaken gevoerd. Wij hebben, in het kort gezegd, de vraag voorgelegd wie of wat autoriteit over een mens heeft, door de rechten van de Mens te toetsen aan de statutaire wetgeving en andersom. Daarnaast hebben wij andere mensen hierin geholpen.

 

Tegelijkertijd hebben wij ons ook verdiept in initiatieven, de zogenoemde anastasia- en ecodorpinitiatieven, die werkelijk actief een poging hebben gedaan/doen om de leefwijze, om in harmonie met de natuur te leven, te realiseren. Wij hebben bijvoorbeeld het initiatief Levensland in de Achterhoek ondersteund met de gang naar de gemeente.

 

Al gauw bleek dat er in Nederland nog geen initiatief is gerealiseerd, zoals wij dat voor ogen hebben. Wij zijn verder gaan kijken in het buitenland en hebben in Wales het project Lammas bezocht en een cursus bij hen gevolgd, omdat dit project in tegenstelling tot in Nederland wel van start is gegaan op de wijze die het meest aansluit bij de leefwijze die wij voor ogen hebben. Wij hebben daar kennis gemaakt met de gezinnen die daar in zelf gebouwde huizen van natuurlijke materialen op een eigen stuk land leven en zichzelf daarmee voorzien in levensonderhoud, waaronder voedsel, water, energie en financiën. Wij waren vooral nieuwsgiering naar de mensen en hun ervaringen op het gebied van wet- en regelgeving en hoe het voelde voor hen, en tegelijkertijd voor ons zelf, hoe het is om in zelfbouwde huizen van natuurlijke materialen te leven. Onze ervaring was daar erg positief. Naast Lammas hebben wij nog andere projecten/initiatieven/mensen ontmoet die ons hebben geïnspireerd.

 

Ons Anastasia-initiatief in 2014

Alle opgedane ervaringen en praktische handvaten, tezamen met ons verlangen, heeft ons in 2014 gemotiveerd om zelf een initiatief te starten in Twente.

Wij hebben ons initiatief gelanceerd onder de naam ‘Anastasiadorp Twente’. Wij hebben op eigen kosten ons volledig ingezet om op een kleinschalig en lokaal niveau een natuurminnende, harmonieuze en bewustere manier van leven te creëren.

Wij hebben een aantal informatie-bijeenkomsten georganiseerd om te kijken of er belangstelling was voor ons initiatief. Er bleek veel belangstelling te zijn. Wij hebben toen ook actief contacten gelegd met onder andere gemeenten, provincie en rijk. Het initiatief werd enthousiast ontvangen. Desondanks is het na een intensieve periode niet tot realisatie gekomen met betreffende partijen om een aantal redenen, namelijk omdat bij de meeste gemeenten het veelal vastloopt op bestaande regels, voorschriften, bestemmingen en ambtelijke werk-/denkwijzen.

Bovendien zijn de hoge bedragen voor een stuk grond en het weinige aanbod van betaalbare en geschikte locaties ook een uitdaging om een eenvoudige op het land-gebaseerde leefwijze te realiseren.

Daarnaast is de samenwerking tussen de mensen die zich willen aansluiten ook een uitdaging op zich, als je denkt aan een grootschaliger project.

 

Volwaardig Leven

Wij hebben gezien de opgedane kennis en ervaringen, als zowel ook die van andere initiatieven, besloten om ons initiatief in de voormalige vorm los te laten en op een eenvoudigere en op een, in eerste instatie, meer op ons zelf gerichte wijze voort te zetten onder de naam 'Volwaardig Leven'. In deze naam zijn meerdere betekenissen te vinden zoals 'vol' 'waardig' 'aardig', 'aard(e) of onze 'aard, hetgeen verwijst naar de betekenis ervan, zoals oorsprong/bron. En natuurlijk is er nog het mooie woord 'leven'. Alles wat wij doen en willen gaan doen, kunnen wij onder deze naam onderbrengen, vandaar deze naam.

 

Nadien

Sindsdien hebben wij diverse reizen gemaakt, naar met name Frankrijk, ter oriëntatie voor een geschikte rustige natuurlijke omgeving om te leven, die tevens stralingsarm is, omdat wij stralingsgevoelig zijn. In Frankrijk kwam er via 'toeval' een aangeboden optie tot het kopen van een groot stuk grond met een ruïne en met bouwbestemming, aangrenzend aan een bijzonder natuurgebied, op ons pad. Wij hebben dit serieus onderzocht, echter is de stap tot aankoop, door onder andere ongeschikte omstandigheden, niet doorgegaan.

Ook in Nederland kijken wij rustig nog rond en hebben wij een paar mogelijkheden onderzocht die toe nu toe ongeschikt bleken. Wij blijven, zowel in Nederland als ook in het buitenland, onze ogen open houden en ondertussen hopen wij op een voorspoedige verkoop van ons huis.

Verder hebben wij vele bijzondere ontmoetingen gehad met mensen op het gebied van zelfbewustzijn en over wat er gaande zou zijn op Aarde. Wij hebben onder andere Martijn van Staveren leren kennen en hebben zijn lezingen gevolgd. Daar hebben wij ook diverse interessante mensen ontmoet. Bij vele van hen hebben wij gemerkt dat er veel overeenstemming is wat betreft de wens om volwaardig te leven in harmonie met de natuur, vanuit een diep hartsverlangen.

Tegelijkertijd overleed in begin 2015 de vader van Tessa onverwacht aan kanker. Sindsdien hebben wij aan de zijlijn te maken met een moeilijk verlopende erfenisafwikkeling die tot op heden gaande is. Wij ervaren tegelijkertijd de onmenselijkheid van de macht van de bank en het erf- en belastingrecht en wij vernemen indirect de sterk vertragende en verwarrende werking van de jurische ‘hulp’, die soms naar horen zeggen onjuiste informatie verstrekt om de kwestie snel met een compromis af te wikkelen.

Wij ervaren tegelijkertijd ook hoe een erfenisafwikkelingssituatie ons als mensen sterk kan beïnvloeden, hoe weinig menselijke waarden nog overeind blijven door (achontische) invloeden. Deze kunnen veel vat op ons hebben door middel van emoties en verleiding, waaronder geld een hele belangrijke is. Wij bemerken duidelijk dat wij elke keer weer voor de keuze staan om te kiezen om vanuit ons hartbewustzijn te leven of om afgeleid te geraken van wie wij voelen werkelijk te zijn.

De erfenissituatie is een nare situatie, maar hoe dan ook kiezen wij ervoor om het als een goede ervaring te zien om onszelf ook op deze wijze weer beter te leren kennen door het verloop van de afhandeling van de erfenis te observeren en zo inzicht te krijgen in het systeem en de nare invloeden en wat dit betreft de invloed ervan op ons zelf.

Wij ervaren het leven in deze werkelijkheid hoe dan ook als bijzonder wat betreft alle ups-and-downs. Wij merken dat het aan onszelf de keus is hoe wij zelf de werkelijkheid interpreteren. Zien wij onszelf als slachtoffers of als krachtige vindingrijke creatieve mensen? En wij merken wat voor een invloed deze interpretatie heeft op de huidige en toekomstige beleving van ons zelf en de wereld die wij buiten onszelf ervaren. Alles is dus zowel een afleiding van onszelf als een inleiding in wie we echt zijn. De keuze is aan ons hoe wij dit beleven. En wij kiezen voor de weg van ons hart hoe dan ook.

Wat betreft geld ervaren wij ook een andere wijze van beschouwing en beleving dan wat ons voorheen is aangeleerd. Vooral nu wij veel meer weten hoe geld tot stand komt in de wereld. Wij zien steeds meer in dat het gaat om vertrouwen hebben in onszelf en onze creatiekracht. Dat wat nodig is, komt zoals het bij onze beleving past.

Doordat wij onze beschouwing verruimen, merken wij dat wij precies dat krijgen wat wij nodig hebben. Werk resulteert in ervaring en geld. Op dit moment doet Wolter Floris leuke ervaringen op, op een totaal ander werkgebied dan het werkgebied waarvoor hij heeft gestudeerd. Wij hebben op dit moment een inkomen en tegelijkertijd hebben wij er nieuwe avonturen bij.

Een recente ervaring die wij verder onlangs hebben opgedaan is de zwangerschap en miskraam van 'ons kind'. Het bracht een verruiming van onze waarneming naar een nieuw gebied van beleven. En tegelijkertijd de ontdekking van de bevallingswijze die men de ‘vrije’ geboorte noemt. Vrij, autonoom, voelend en met volle bewuste aanwezigheid het nieuwe leven willen laten groeien, het kind natuurlijk en met eigen verantwoordelijkheidsgevoel ter wereld willen brengen, is een prachtige interessante contradictie met het huidige systeem van bevallen, hetgeen juist de leiding overneemt, dirigeert en een barende moeder eerder afhankelijk maakt. Wij zijn dan ook erg blij dat wij 'vrije geboorte verloskundige' Tanja Smeets hebben kunnen leren kennen, dankzij deze bijzondere ervaring in ons leven. Een tip is om haar interview te bekijken. Wij genieten ervan dat deze mogelijkheid er is en zien uit naar al het andere wat betreft ouderschap.

Autonomie is de sleutel in alles. Het is naar ons gevoel cruciaal dat de wijze waarop het kind wordt geboren, hoe het onthaald wordt en hoe het als eerst de wereld ervaart, een diepe indrukwekkende en beïnvloedende ervaring is. Het is naar ons gevoel daarom belangrijk om de zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo bewust en natuurlijk mogelijk te doen. Ook onze miskraam hebben wij natuurlijk en bewust doorgemaakt. Het heeft ons laten ervaren hoe wonderbaarlijk alles gaat en hoe het lichaam alles vanzelf zo goed mogelijk regelt, zowel zwanger zijn als afscheid nemen van wat weer losgelaten diende te worden.

Ook hebben wij aan den lijve ervaren wat hormonen doen en wat voor een 'programma's er worden ingeladen' tijdens de zwangerschap die kunnen gaan zorgen voor verwarring en misleiding tijdens de liefde die ik als mens voelde voor de aanwezigheid die bij mij was en het lichaampje wat in mij groeide. Wij zijn erg dankbaar voor deze mooie bijzondere en hartelijke warme ervaring. Wij zijn tegelijkertijd ook dankbaar dat wij nu de vrije ruimte hebben om ons best helemaal te kunnen doen om een fijn thuis ergens te kunnen gaan vinden in Nederland of in het buitenland, daar waar ons hart ons heen leidt. Daar waar wij een fijn thuis kunnen vinden om alsnog wellicht weer ouders te mogen worden van diegene die bij ons kwam (en nu nog steeds voeldbaar is) deze grootste aanwezigheid die wij voelden of wellicht iemand anders welkom te mogen heten.

Wij ervaren dankzij al deze ervaringen steeds meer een innerlijke rust in onszelf en een vertrouwen dat datgene wat wij nodig hebben op ons pad komt als wij alert ons hart blijven volgen. Wij genieten steeds meer van het hier en nu en wij beseffen door al deze ervaringen steeds meer de kracht van het mens zijn.

Wij ondernemen nu vanuit een goed innerlijk gevoel de stap naar buiten als sprekers, omdat het ons leuk lijkt om onze ervaringen, gevoelens en inzichten op interactieve wijze te delen en elkaar als mensen te 'ont-moeten' met humor, sprankelingen, lief en leed, diepgang en schaterlach om samen op vrije wijze de vreugde en schoonheid van het leven te ervaren in het bijzondere creatieve nu.

Vindt je het leuk om ons te onmoeten of wil je ons uitnodigen om te komen spreken, wees dan van harte welkom om contact op te nemen.

 

*****

"Als de graad van ons bewustzijn evenredig is aan de graad van ontwikkeling van de technologie, dan is technologie prima. Echter als men minder bewust is dan de graad van ontwikkeling van de technologie, dan is de kans groot dat we onszelf, onze eigen autonomie en creatiekracht verliezen. Dan worden wij geleefd in plaats van dat we zelf leven".

 

*****

 

IMG5911 

IMG6 

 

De weg begint bij de eerste stap.

het pad ontstaat door onze eigen weg te banen

Waar het heen leid?

Meer en meer naar binnen in ons hart

Zo wordt van binnen 'van-zelf'

steeds meer

zo binnen

zo buiten

 

Uitwisseling met de mensen van diverse initiatieven in Nederland tijdens de ecodorpen-netwerbijeenkomsten

IMG7 

 

IMG0937 

 

IMG8 

 

Voormalig initiatiefvoorstel (pdf)

VolwaardigLevenProject2

 

IMG9 

 

IMG2050 

 

IMG10 

 

IMG11 

 

IMG12 

 

IMG3614 

 

IMG13 

 

IMG14 

 

Rijden op waterstof. zelf inbouwset;Schermafbeelding20161210om144830

 

IMG1259 

 

wij3 

 

Schermafbeelding20161210om151230 

 

IMG3061 

 

Schermafbeelding20161223om2 

IMG7081 

 


Natuur

 

Besef van het belang van de natuur

Van jongs af aan voelen wij een grote interesse in het leven, een diepe liefde en verbondenheid met de natuur en een innerlijke verlangen om in en met de natuur te leven. Wij willen graag volwaardig leven vanuit ons hart op een zuivere wijze in harmonieuze verbondenheid met de natuur en medemens om ons heen.

 

Gezien de gang van zaken in het dagelijks leven in de wereld van vandaag, is natuurverbonden leven nagenoeg voor veel mensen onmogelijk (gemaakt). Dit komt door veelal steeds onnatuurlijkere leefomgevingen en allerlei beperkende regels en verplichtingen en beperkende beïnvloedingen, die ons veelal afleiden van wie we waarlijk zijn. De natuur is onze weg terug. Zij is immers de levende weerspiegeling van ons innerlijk natuurlijke zelf.

 

Door alle afleidingen om te buigen naar inleidingen en door onze herinneringen van onze oorspronkelijke innerlijke bron te intergreren in deze werkelijkheid, hopen wij ons steentje bij te dragen om vanuit onze ware kracht te kunnen leven en samen een mooie harmonieuze natuurlijke werkelijkheid neer te zetten die al het leven eert, in plaats van te moeten overleven in een werkelijkheid die steeds meer een tendens toond richting een steeds onnatuurlijkere kunstmatigere realiteit, die meer en meer de boventoon voert en ons onze eigen vermogens meer en meer doet vergeten als mens. Wat wordt het? Een wereld van strakke kunstmatige structuur? Of een wereld waarin we echt kunnen leven?, het paradijs waar velen van ons van dromen, omdat we weten dat dit is wat ons werkelijke thuis is!

Ons verlangen is om een natuurlijke leefwijze in de realiteit van vandaag te herintroduceren. Het leven weer te ervaren in harmonie met, op en van het land, zoals men vroeger ook al heeft gedaan. Alleen nu aangevuld met de wijsheid en creativiteit vanuit onze oorspronkelijke innerlijke bron, als ook de praktische kennis en vaardigheden uit de gehele wereld die eenvoudig dankzij het internet beschikbaar zijn. Zo combineren we de kennis van het verleden met de mogelijkheden van het heden om een volwaardige leefwijze voor de toekomst te creëren.

 

*****

 

“Vrije/ wilde natuur weerspiegelt onze innerlijke vrije oorspronkelijke creatiekracht. Geordende strak aangelegde natuur laat weinig ruimte nog aan enige reflectie van innerlijke vrije creativiteit over”.

 

*****

 

 

 

IMG9645 

 

Wij zijn gouden grootse wezens,

koninklijk, gracieus en waardig

Wij zijn oneindige creatieve wezens,

oneindig als het heelal.

 

IMG3327 

 


inspiratie

 

 

Inspiratie

-De documentaire ‘Farm for the Future’ over de huidige problemen in de traditionele landbouw en met permacultuur als mogelijke oplossing.

-De documentaire ‘Groen Goud’. Een interessante documentaire over John Lui, waarin hij een woestijn omvormt naar een groene oase, in samenwerking met Geoff Lawton.

-De website van Geoff Lawton. Hij is voor ons een grote inspiratiebron voor permacultuur en het herstel van de Aarde. Hij begeleid (grote) projecten voor particulieren als ook voor regeringen van diverse landen ter wereld. Hij transformeerde droge uitgestorven streken naar vruchtbare overvloedige oases, waar het bronwater weer aan het oppervlak stroomt, omdat hij de kringloop van het leven weet te herstellen.

Op zijn website kan je jezelf aanmelden en zo toegang krijgen tot gratis leerzame permacultuur filmpjes, waarin hij duidelijk uitlegt wat er nodig is om een overvloedige voedzame en biodiverse cultuur te scheppen. Wat ons betreft is een echte aanrader!

-De website van Sepp Holzer is een goede inspiratiebron.

-Het pioniersproject Lammas in Wales in Engeland, waar de deelnemers middels hun eigen stuk grond zelfvoorzienend leven van een land-gebaseerd levensonderhoud in zelfgebouwde leefruimten. De serie ‘Living in the future’ bevatten leuke informatieve filmpjes over het ontstaan van Lammas. Een echte inspiratiebron!

-Project ‘Wild Thing’. Een aangrijpend verhaal om kinderen weer in contact te brengen met de natuur.

-Plants: Intelligent Beings?

-Secret life of plants

-Consiousness of trees

-Natural homes - Natuurlijk, eenvoudig te bouwen en goedkoop wonen. Het is zeker mogelijk!

-Homegrown Revolution - Inspirerende film over een familie die op een klein perceel in de stad voedsel verbouwen.

-Boekenserie "De rinkelende dennen van Rusland" over het gedachtegoed van Anastasia geschreven door Vladimir Megre. Deze boeken zijn voor veel mensen op de wereld een 'eyeopener' en een grote stimulans in het creëren van de mogelijkheid om weer in harmonie met de natuur te kunnen leven - de officiële Anastasia website - Nederlandse uitgeverij

- Levensland.nl - Een anastasia initiatief in de Achterhoek.

- Boek "Vrije Geboorte"- In je kracht zwanger zijn en bevallen. Door Ann Myrte Korteweg

- "Paradigma verschuiving van het Menselijke Bewustzijn" - Martijn van Staveren

 

Informatieve websites zoals:

- Earth-matters.nl

- Want to know.nl

- Coöperatie 'De vrije media.nl'

- Ellaster.nl

 

 

 

 

n 

 

Leef!

groet

ontmoet

doe

ervaar

aandachtig

ontdek

weer wie je werkelijk bent

adem jezelf en het leven in

dwars door pijn

dwars door vreugde

naar binnen

in de warmte van je hart.

 

tumblrm7l7wmoqbU1rbjskko1 

 

IMG2 

 

 

IMG2999
 

Contact

Tel: 0546 - 60 21 68

Email: contact @ volwaardigleven.nl (zonder spaties)

Blijf in contact met ons via Facebook:

Artessa (Tessa)

facebook0

Wolter Floris

facebook1


Copyright

© Artessa Art and Webdesign 2014 - 2017
All Rights Reserved

facebook0 facebook1